مینیمالیسم و طراحی مینیمال

مینیمالیسم و طراحی مینیمال

به نام خدا. تا بحال وب سایت هایی با فضا های خالی زیاد دیده اید ؟ با خود گفتید که الگوی این نوع وبسایت ها چه نوعی است ؟ این الگو مینیمالیسم است . امروز میخواهیم الگوی مینیمال در طراحی و هنر را مورد بررسی قرار دهیم. مینیمالیسم مینیمالیسم یک جنبش هنری بود که در هنر غربی پس از جنگ جهانی…